Годишна конференция "ИНВЕСТИЦИИ И СТРОИТЕЛСТВО НА ЖИЛИЩНИ СГРАДИ 2018"

Растящо търсене, покачващи се цени, ниски лихви, изгодно кредитиране и висока строителна активност са най-често срещаните характеристики за ситуацията на жилищния пазар в България в началото на 2018. Безспорно благоприятните икономически и финансови показатели в последните години създават добра среда за развитие на индустрията свързана с жилищните имоти. Купувачите са все по-информирани и взискателни и търсят максимална стойност за цената, която са готови да платят, което създава нови правила при реализация и развива в положителна посока жилищния продукт. От друга страна, нарастващото предлагане породено от инвестиционната активност на жилищните предприемачи дава предпоставки за балансиране на пазара и цените и поставяне на бизнеса в нови условия. В допълнение, все по-явният процес по урбанизация, който води със себе си предизвикателствата на големите градове,  провокира нужда и е обект на нови градоустройствени и законодателни процеси, които също влияят на средата като поставят определени правила за развитие на жилищни зони – фактор, който безспорно има ефект върху концепирането и планирането на жилищните проекти. 
 
Годишна конференция „Инвестиции и строителство на жилищни сгради“ ще предостави платформа на водещите участници в строително-инвестиционния процес, за да направят преглед на важните фактори и процеси свързани с настоящото и бъдещото развитие на жилищния пазар в България.
 
Основни акценти:
 
СРЕДАТА: Инвестиционна среда и градоустройствен аспект
- Социална и транспортна инфраструктурна обезпеченост на жилищните зони – предизвикателства пред общините и инвеститорите. 
- Взаимодействие между градски власти и жилищни предприемачи – как да се постигне ефективна регулация с цел създаване на устойчива и привлекателна жилищна и градска среда.
- Закон за устройство и застрояване на Столична община (ЗУЗСО) – предоставят ли заложените промени дългосрочни решения на градоустройствените предизвикателства в София. 
- Нов закона за устройство на територията- концепция.
 
 
ВИСОКИ СГРАДИ
-Високите жилищни сгради като явление на жилищния пазар – предимства и предизвикателства.
 
 
ПАЗАРЪТ: Пазар на жилища 2018- Търсене, предлагане, цени
- Кои са демографските, икономическите, финансовите и социо-факторите, които (ще) формират пазарната среда през 2018?
- Кои са ключовите характеристики на успешните жилищни зони? 
- Търсене: Какви въпроси задава „информираният купувач“? 
- Предлагане: актуалните жилищни проекти през 2018 – нови концепции за по-добър начин на живот
 
 
ПРОДУКТЪТ - АРХИТЕКТУРА, ДИЗАЙН И ТЕХНОЛОГИИ
-Как съвременната жилищна архитектура отговаря на пазарното търсене – от жилищни сгради към жилищна среда и начин на живот. Международни и локални тенденции 2018. Гледната точка на водещите архитекти.
-Технологични и иновативни сградни решения за по-добра жилищна среда – комфорт, безопасност, енергийна ефективност и устойчивост във времето.
-Повишаване на стойността на жилищния продукт чрез прилагане на модерен подход при интериорния дизайн.
-Налагане на стандарти при степента на завършеност на новопостроените жилища в България – предимства и предизвикателства 
 
 
 
 
За възможности за участие и реклама: Т: +359 2 958  88 33; E: office@thecitymedia.bg
 
РАННА РЕГИСТРАЦИЯ (ДО 1 МАЙ): 95 EUR/БЕЗ ДДС
СЛЕД 1 МАЙ: 110 EUR/БЕЗ ДДС

 

 

 

Ексклузивен партньор:

Златни спонсори:

Със съдействието на:

Партньори:

Партньор в печатните услуги: